Puur lokaal

Algemene voorwaarden

Algemen voorwaarden

1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de algemene voorwaarden

a) Voor al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden van Puur-Lokaal. (hierna ook te noemen: “Puur-Lokaal”).
b) Alle informatie die je tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
c) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden voor wat overeenkomsten met toekomstige werking op elk moment te wijzigen.

2. Contractopzegging, niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties
a) Als Puur-Lokaal gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Puur-Lokaal niet.
b) Een geldig koopcontract tussen Puur-Lokaal en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Puur-Lokaal als volgt afgesloten. De besteller kan door een mail te versturen met alle noodzakelijke een bindende offerte indienen. Puur-Lokaal kan deze offerte aannemen door een bindende acceptatie-email te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Puur-Lokaal op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van jouw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.
c) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in België en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop.
d) De inhoud van deze website, met inbegrip van logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

3. Informatie over het wettelijke herroepingsrecht
a) Puur-Lokaal behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Puur-Lokaal behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. Puur-Lokaal beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Daarnaast kan Puur-Lokaal de gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.
Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.
Indien de gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Puur-Lokaal vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Puur-Lokaal zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.
b) Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten.
c) Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste levering.
d) Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruik maakt, ben je verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen als de geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is.
e)Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de besteller.

4. Contractduur, opzegging, automatische verlenging
a) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het herhaaldelijk afleveren van een bestelling, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van 14 dagen. Er dient tenminste één bestelling te zijn afgenomen.
b) Indien de consument voor het ingaan van een nieuwe periode opzegt, eindigt het lidmaatschap direct en worden er geen bestellingen meer gestuurd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na het ingaan van een nieuwe periode wordt het bedrag van een reeds bestelde boxen/paketten bij de consument nog in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.
c) Opzeggen kan via post en email.
d) Wanneer een lidmaatschap voor onbepaalde tijd werd aangegaan, wordt deze elke periode stilzwijgend verlengd.

5. Levering, leveringsvoorwaarden, voorbehoud van eigendomsrecht, overdrachtsrisico, onderbreking van bezorging
Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van je browser.

5. Persoonsgegevens
a) Wij bezorgen overal in België .
b) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op de website als adres heeft opgegeven. De besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens, inclusief adres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, kan Puur-Lokaal de bestelling binnen 7 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden waarbij die nalevering in rekening gebracht wordt tegen hetzelfde tarief als de originele levering.
c) Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. Acceptatie.
d) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

6. Garantie
a) Hier geldt de wettelijke garantie.

7. Prijzen en verzendkosten, geldigheid, betaling
a) Prijzen zijn inclusief BTW (0% Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.) en, tenzij anders overeengekomen, inclusief verzendkosten naar België.
b) De vorderingen van Puur-Lokaal zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.
c) Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
d) Puur-Lokaal behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten tijdens de looptijd van je abonnement te wijzigen, waarbij Puur-Lokaal je uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren. De besteller heeft de mogelijkheid om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
e) Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
f) Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

8. Aansprakelijkheid van Puur-Lokaal, plichten van de besteller
a) Puur-Lokaal is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van Puur-Lokaal of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling wanneer Puur-Lokaal of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Puur-Lokaal ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).
b) In gevallen niet genoemd onder 8.a Puur-Lokaal, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.
c) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea’s gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Puur-Lokaal.
d) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

9. Privacybeleid
a) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
b) Het mailadres dat wordt verstrekt zal gebruikt worden om de besteller verder te informeren over Puur-Lokaal. Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen.

10. Domiciliëring & betaling
a) Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de door Puur-Lokaal aangeboden betalingsmogelijkheden.
b) Als je in het bestelproces voor betaling via CreditCard kiest, dan wordt het bedrag van de eerste bestelling direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om een doorlopend bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.
c) Indien een automatische incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op je rekening of eender welke reden, behoudt Puur-Lokaal zich het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag te leveren.
d) Facturen en betalingsherinneringen kunnen zowel elektronisch als op papier verstuurd worden .

11. Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen
a) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Belgische consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
b) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.
c) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, respectievelijk onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

12. Herroepingsrecht
a) Je hebt altijd het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling fysiek in bezit krijgt. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het op tijd versturen van de herroeping of het product voldoende. De herroeping kunt u richten aan:

Puur-Lokaal
Dorp 11
2242 Pulderbos
nelejoris@puur-lokaal.com

Gevolgen van herroeping Indien de besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de besteller zijn/haar rekening.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.
In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement (gerechtelijk arrondissement), waar Puu-Lokaal gevestigd is